BORUSAN BORU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Borusan Boru Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası DETAY
Kişisel Verilerin Korunması – Başvuru Formu DETAY

BORUSAN BORU SANAYI VE TICARET A.Ş. İNTERNET SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda kişisel verilerinizin Borusan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Borusan Boru”) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; www.borusanboru.com (“websitesi”) üzerinden temin edilen hizmetler ve üyelik oluşturulması ile ilgili olarak tarafınıza ait kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak Borusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirketimiz” veya “Borusan Boru”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Şirketimiz tarafından üyeliğinizin oluşturulması esnasında ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve şirket adı şeklinde toplanan kişisel verileriniz; 

 • Hizmetlerimizi, içeriklerimizi, websitesinin ve size özel çalışmalarımızın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, 
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat kapsamında internet erişim kaydı tutulmasına ilişkin hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, 
 • Websitesine özgü faaliyetlerin yürütülebilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Ticari iletişim izni vermeniz halinde tarafınıza muhtelif duyurular, avantajlar, kampanya, promosyon, bilgilendirmeleri yapılabilmesi, ürünlerimizin/hizmetlerimizin size uygun kampanya, teklif ya da etkinlik davetlerinin ve sair pazarlama enstrümanlarının gönderilmesi, buna ilişkin süreçlerin planlanması ve icrası, 
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi, müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi, 
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, 
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, 
 • Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası, 
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, 
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, 
 • Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

amaçlarıyla (“Amaçlar”)  6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi konusunda detaylı bilgilere; www.borusanboru.com internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Borusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçların yerine getirilebilmesi için yurt içinde ve yurt dışında hizmet aldığımız iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, websitesini kullanabilmeniz ve içindeki hizmetlerden yararlanabilmeniz için kişisel verilerinizin bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında işlenmesinin gerekli olması, sizinle olan sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu süreçte kişisel verileriniz; websitesi üzerinden elektronik yöntemlerle otomatik olarak toplanmaktadır. Tarafımıza ticari elektronik ileti gönderim izni vermeniz halinde ise, ticari elektronik ileti gönderimi kapsamında kişisel verileriniz “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir. 

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;  

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahipsiniz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

e) İletişim Bilgileri

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren yukarıda yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.