SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN

Borusan Boru, güvenilir, sürdürülebilir ve kaliteli ürün ve hizmetlerini yetenekli ve yetkin iş gücüne, bağlı olduğu değerlerine ve güçlü yönetim politikalarına borçlu. Bu değeri sürdürülebilir kılmak üzere Borusan Boru çalışanlarının sağlığı, güvenliği ve gelişimine önem veriyor ve sektörde bu alana öncülük eden çalışmalara imza atıyoruz.

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

Ana iş kolu olan çelik boru sektöründe Avrupa’da da söz sahibi olan Borusan Boru'nun tüm çalışanları ve yönetimi, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, stajerlerine ve tüm ilgili taraflara daha güvenli ve sağlıklı iş ortamı yaratmak, yaralanmalar ve sağlık bozulmalarını önlemesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlamak; çalışanların danışma ve katılımları ile  “0 iş kazası“ idealine ulaşmak ve üretim yaparken yaşadığımız çevreyi korumak, kirlenmeyi önlemek ve iyileştirmek için;

  • *İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma ile ilgili uygunluk yükümlülüklerine uyan;
  • *Faaliyetleri sonucunda oluşan olası tüm riskleri belirleyen ve bu riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek üzere çalışma başlatan;
  • *Ortaya çıkan atıklarını en aza indirmeye çalışan, önlenmesi mümkün olamayan atıklarını doğaya zarar vermeyecek bir şekilde yok edilmesini sağlayan;
  • *Doğal kaynak tüketimini kabul edilebilir seviyeye indirmeyi;
  • *Kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyen ve ilgili tarafların denetlemesine açık tutan;
  • *Sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı bir yönetim sistemini benimser ve gerçekleştireceğini taahhüt eder.

 

Toplum ve çevre ile bütünleşmiş bir anlayışa sahip olan Borusan Boru, İSG ve çevre koruma politikasını web sitesi, bültenler ve duyuru panoları ile toplumun ulaşımına açık tutmaktadır.​

Ayrıca İSG ve Çevre Politikamız, Borusan Boru ile ilk kez çalışacak taşeron ve tedarikçilerimize de sözleşme aşamasında bir mektup eşliğinde duyurulur.

Borusan Boru adına çalışan taşeronların da kanunların öngördüğü İş Sağlığı ve Güvenliği hükümlerine ve Borusan Boru İSGÇ yönetim ve ilkelerine uyması sağlanmaktadır.

Gemlik Tesisi ISO 14001 ÇYS Kapsamı : Gemlik fabrikası sanayi alanı içerisinde bulunmaktadır. İşletmelerde oluşan atıksular kontrollü bir şekilde Marmara denizine deşarj edilmektedir. Proje alanına en yakın yerleşim yeri olan 2000 m mesafedeki Gençali Mahallesidir. Çevresel gürültü açısından kapsam dışı olan fabrikamızın  emisyon ve deşarj konulu çevre izni mevcutttur.

Halkalı Tesisi ISO 14001 ÇYS Kapsamı Kapsamı : Halkalı fabrikası sanayi alanı içerisinde yer almaktadır. İşletmede oluşan atıksular kontrollü bir şekilde İSKİ kanalına verilmektedir. Çevresel gürültü açısından kapsam dışı olan fabrikamızın emisyon çevre izni mevcutttur.

Bursa Tesisi ISO 14001 ÇYS Kapsamı : Fabrikamız Organize Sanayi içerisinde bulunmaktadır. Evsel nitelikli atıksular Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arıtma tesisine gönderilmektedir. Tesisimizde endüstriyel nitelikli atıksu oluşmamaktadır. Çevre izni (Deşarj, emisyon ve gürültü konulu) kapsam dışıdır.

Yalın 6 Sigma

 

Yalın 6 Sigma

Yalın 6 Sigma, değişen pazar koşullarına uyum sağlamak ve oluşturulmuş stratejik hedeflere ulaşmak için iş mükemmelliğini (business excellence) odak olarak belirleyen, toplam kalite yönetimi kapsamında şirket süreçlerini metodolojik olarak iyileştirmeyi ve gerekli olduğu durumlarda yeni ürün ve süreçler geliştirmeyi sağlayan bir kurumsal inisiyatiftir. Bununla birlikte, temelinde Uzakdoğu iş kültürünü barındıran ve bu yaklaşımı çok disiplinli bir bakış açısıyla birleştirerek bütün dünya çapında uygulanabilir bir yol haritasına çeviren, özelleşmiş bir değişim aracıdır.

Tarihçe

Yalın 6 Sigma ilk olarak üretim süreçlerindeki hataları ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiş bir araçlar seti olarak ortaya çıktı. Daha sonra uygulama alanı üretim dışı süreçleri de kapsayacak şekilde genişledi. Temel prensipleri ilk olarak 1986 yılında Motorola’da geliştirildi. Kalite kontrol, toplam kalite yönetimi, sıfır hata gibi metodolojilerden ve Shewhart, Deming, Juran, Ishikawa, Taguchi gibi çeşitli istatistikçi ve yönetim uzmanlarının teorilerinden büyük oranda faydalanıldı. Yalın 6 Sigma’nın ilk uygulayıcıları Motorola, Honeywell ve GE şirketleri oldu. 1990’lı yılların sonralarına doğru ABD’nin Fortune 500 şirketlerinin çoğunluğunda uygulanmaya başlandı. Dünya genelinde Yalın 6 Sigma’nın tanınmasını sağlayan ise Jack Welsh’in General Electric’te Yalın 6 Sigma’yı başlatması oldu.

Yalın Düşünce ve uygulamaları ise ilk olarak Toyota’da ortaya çıktı. Temel prensibin israfları ortadan kaldırmak ve müşteriye sunulan hizmete odaklanmak olduğu yaklaşım yine 1980’li yıllarda tüm dünyada yaygınlaşmaya başladı.

6 Sigma’nın hataları azaltma ve mükemmel iş süreçleri yaratma odağı ve Yalın’ın israfları ortadan kaldırma yaklaşımı artık birçok işletmede bir arada kullanılmaktadır.

Yalın 6 Sigma’nın Hedefi

Sürekli ve kararlı liderlik desteğiyle, hata kaynaklarını bulup ortadan kaldırarak süreç çıktılarının kalitesini artırmayı amaçlayan bir proje yapma biçimidir. Organizasyonda bu işe odaklanmış bir insan kaynağı alt yapısını, kalite yönetimini ve istatistik araçlarını kullanır. Yalın 6 Sigma temel olarak bir değişim yönetimi aracıdır.

Yalın 6 Sigma’nın üç temel hareket noktası vardır;

 Kararlar ve sonuçları öngörülebilir süreçler geliştirmek başarı açısından kritik önem taşır.

• Üretimde ve üretim dışı iş süreçleri ölçülebilir, analiz edilebilir, geliştirilebilir ve kontrol altında tutulabilir parametrelere sahip olmalıdır.

 Kalıcı gelişim ancak tüm organizasyonun isteği ve katkısı ile mümkündür

Yalın 6 Sigma yıllar içerisinde olgunlaşmış tanımlı bir yol haritasına sahiptir. Eğer sistematik bir biçimde takip edilirse bu yol haritasıyla çok zor sorunları bile basite indirgeyip çözmek mümkündür. Her şeyden önemlisi Yalın 6 Sigma yaklaşımı organizasyonda sistematik ve ortak bir dil yaratır.

Borusan Grubu’nda Yalın 6 Sigma

Borusan Grubu yenilikçi, hızlı, verimli ve hep bir adım önde olmayı hedefleyen iş kültürünü desteklemek için, 2002 yılında Yalın 6 Sigma metodolojisini kurumsal iş yapış biçiminin bir parçası olarak benimseyerek uygulamaya başladı.

Yalın 6 Sigma aşağıda sıralanan yetkilendirilmiş ve atanmış insan kaynağı ile çalışır.

• Kurumsal Yayılım Sorumlusu: Holding genelinde programın yönetiminden sorumludur.

• Şirket Yayılım Sorumlusu: Grup şirketleri özelinde programın yönetiminden sorumludur.

• Usta Siyah Kuşak: Grup şirketlerindeki yayılım faaliyetlerini yönetir.

• Siyah Kuşak: Tam zamanlı proje yöneticileridir. Grup şirketleri özelinde faaliyet gösterir.

• Uzman Yeşil Kuşak: Yarı zamanlı proje yöneticileridir.

• Yeşil Kuşak: Proje ekibinde görev alma yetkinliğine sahip çalışanlardır.

• Proje Sponsoru: Projenin yapılmasına her yönden destek sağlayan kişidir.

• Süreç Sahibi: Projenin çözümlerini sorumlu olduğu iş biriminde uygulayan kişidir.

• Finansal Temsilci: Projenin finansal hesaplamalarından sorumludur.

• IT Temsilcisi: Projenin IT kapsamındaki çözümlerinin uygulanmasından sorumludur.

Bu doğrultuda Yalın 6 Sigma, Borusan Boru'nun iş yapış biçimi içerisinde daima yer alan, toplam kalite yönetimi yaklaşımının temelini teşkil eden “sürekli iyileştirme” ve “müşteri memnuniyeti” yaklaşımlarının öne çıkmasını sağlar.

Yalın 6 Sigma, Borusan Boru'da DAİMAY6S mottosu çerçevesinde değerlendirilir. (Destekleyici, Anlam Katan, İşin İçinde, Müşteriye Yönelik, Anda) Her bir harf Yalın 6 Sigma metodolojisinin organizasyona kattığı bir değer önermesini simgeler. DAİMA Y6S, Yalın 6 Sigma metodolojisinin yalın yaklaşımla ele alınarak uygulandığını, organizasyonun her katmanına anlatmak için akılda kalıcı bir slogan haline getirdiğimiz temel yayılım yaklaşımımızdır.

2002 yılından 2017 yıl sonuna kadar Borusan Boru Yalın 6 Sigma metodolojisini kullanarak müşterilerinin sesini dinleyerek, kritik müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde süreçlerini iyileştirmeye yönelik, kalite ve hizmet anlayışını daha da geliştiren 200 Siyah Kuşak, 477 Uzman Yeşil Kuşak projesi gerçekleştirdi. Bu projelerden, yalnızca projenin bitimini takip eden bir yıl içerisinde elde edilen toplam getiri yaklaşık 32,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçmektedir.

Yalın 6 Sigma Yol Haritaları

Borusan Boru’da Yalın 6 Sigma projeleri ihtiyaca göre 4 farklı yol haritası kullanılarak hayata geçirilmektedir.

DMAIC yol haritası, mevcut süreçlerin iyileştirilmesi hedeflendiğinde kullanılmaktadır. İngilizce Define, Measure, Analyze, Improve, Control kelimelerinin kısaltmasından oluşan bu yol haritasının adımları Türkçe’ye Tanımlama, Ölçüm, Analiz, İyileştirme ve Kontrol olarak çevrilmektedir.

DMEDI yol haritası, yeni ürün ve süreç yaratılması hedeflendiğinde kullanılmaktadır. İngilizce Define, Measure, Explore, Develop, Implement kelimelerinin kısaltmasından oluşan bu yol haritasının adımları Türkçe’ye Tanımlama, Ölçüm, Araştırma, Geliştirme ve Uygulama olarak çevrilmektedir.

Yalın (Değer Akış) yol haritası 8 israfı (kullanılmayan zeka, hata, stok, fazla üretim, bekleme, hareket, taşıma, fazla işlem) önlemek ve katma değeri yüksek aktiviteleri oransal olarak yukarı taşımak amacıyla kullanılmaktadır.

Kaizen yol haritası ise kapsamı nispeten daha dar olan konuların daha kompakt bir yaklaşımla kısa zamanda çözüme kavuşturulmasını hedefleyen bir proje yapma yoludur.

Borusan Boru, iş süreçlerinde maliyetleri ve hata oranını düşürmek, verimliliği artırmak, sürekli iyileştirmelerle daima artan bir müşteri memnuniyeti sağlamak için Yalın 6 Sigma metodolojisini uygulamaya ve tüm paydaşları için değer yaratarak büyümeye devam ediyor.